Kyokusen (Curve)

Kazuhito Takadoi

Kyokusen (Curve)

Hawthorn twig, black waxed line twine