Sekka 6 (Snowflake 6)

Kazuhito Takadoi

Sekka 6 (Snowflake 6)

Cherry wood, Paper string, Beech twig.
120 x 25 x 15 cm