Sekka (Snowflake 5)

Kazuhito Takadoi

Sekka (Snowflake 5)

Cherry wood, Paper string, Beech twig
120 x 25 x 10 cm