Seppen 2 (Snowflake 2)

Kazuhito Takadoi

Seppen 2 (Snowflake 2)

Oak, beech twig, paper string
34 x 14 x 5 cm