Seppen 3 (Snowflake 3)

Kazuhito Takadoi

Seppen 3 (Snowflake 3)

Oak, beech twig, paper string.
36 x 13 x 5 cm