YOKUKA 3 (Samara 3)

Kazuhito Takadoi

YOKUKA 3 (Samara 3)

Lime waxed Oak, Paper string, Beech twig
16cm ⌀