YOKUKA 4 (Samara 4)

Kazuhito Takadoi

YOKUKA 4 (Samara 4)

Black  walnut, Paper string, Beech twig
16cm ⌀