YOKUKA (I, II, III, IV)

Kazuhito Takadoi

YOKUKA (I, II, III, IV)

YOKUKA 1 (Samara 1) 16cm ⌀, Black  walnut, Paper string, Beech twig.
YOKUKA 2 (Samara 2) 16cm ⌀, Black  walnut, Paper string, Beech twig.
YOKUKA 3 (Samara 3) 16cm ⌀, Lime waxed Oak, Paper string, Beech twig.
YOKUKA 4 (Samara 4) 16cm ⌀, Black  walnut, Paper string, Beech twig.